OFERTA NA KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE ENERGETYCZNE CIEKÓW WODNYCH NA POTRZEBY MEW W POLSCE

Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka  „HABITAT” w Bydgoszczy dysponuje szeroką bazę danych dotyczącą możliwości instalacji małych elektrowni wodnych (MEW) na wybranych ciekach wodnych (rzeki, strumienie, spiętrzenia, zapory, kanały i inne  upusty wodne, itd.).

Potencjalne do zagospodarowania jednostki energetyczne mogą być usytuowane na wskazanych istniejących obiektach po:

 • byłych młynach, tartakach, jazach, zaporach, bindugach,
 • istniejących, ale nie wykorzystanych energetycznie naturalnych spiętrzenia (w zlewniach cieków wodnych o odpowiedniej konfiguracji terenu),
 • na upustach wodnych zapór,
 • innych odpowiednich do tego lokalizacjach.

Posiadane informacje pozwalają na złożenie oferty aa:

 • wskazanie właściwego obiektu (lokalizacja), (I)
 • wykonanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) warunkującą inwestycje (2)
 • wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, (3) wykonanie projektu techniczno-technologicznego,        (4)
 • nadzór merytoryczny nad inwestycją (realizacja inwestycji od A do Z), (5)

Część przed wykonawcza (1, 2, 3) oferty obejmuje sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej MEW (studium przedprojektowe lokalizacji i zasadności zagospodarowania obiektu na cieku wodnym na potrzeby MEW).

Zakres prac tego etapu obejmuje :

 • wskazanie cieku wodnego i obiektu na potrzeby MEW,
 • wykonanie dokumentacji   niezbędnej   do  uzyskania  decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającą na budowie Małej Elektrowni Wodnej (OOŚ),
 • operat wodno-prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego,
 • dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wniosek o wydanie koncesji na wykorzystanie energii elektrycznej,
 • prowadzenie procedury w celu uzyskanie pozwolenia na władanie Skarbu Państwa będącym w administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Koszt wykonania Stadium stanowi wypadkową stopnia  trudności wykonania opracowań i zadań i jest uwarunkowany m.in. takimi czynnikami jak:

 • położenie obiektu (dostępności),
 • warunkami środowiskowymi,
 • odległością od obiektów przemysłowych, mieszkaniowych, społecznych,
 • charakteru obiektu (byłe, istniejące),
 • instalowanej mocy.

W razie potrzeby istnieje możliwość rozszerzenia zakresu danych, dokumentacji, pozwoleń itd. Ich wykaz jest w posiadaniu Fundacji i stanowi podmiot osobnych negocjacji.

 

Z wyrazami szacunku,
prof. Stanisław Borsuk
Prezes Fundacji

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"