Wykonane realizacje

Wykaz głównych opracowań (badań naukowych) prowadzonych do roku 2019 pod nadzorem prezesa Stanisława Borsuka zmierzających do rozpoznania tematu – Naturalny osad denny NOD, potencjalne źródło energii odnawialnej, przyszłość energetyczna kraju w dobie kryzysu energetycznego.

 

 1.  Wykorzystanie metod modelowania matematycznego dla oceny chłonności oraz opisów przemian jakości wód zachodzących w wodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich ochrony oraz kierunków rekultywacji, PROGRAM RZĄDOWY PR-7/06.09.03.01,1982-1985, kierownik merytoryczny programu.
 2. Ekologiczno – geochemiczny system oceny jakości wód jeziornych – (maszynopis, autor Stanisław Borsuk), ATR, Bydgoszcz 1985-90
 3. Opracowanie prognozy do 2000 roku zmian jakości wód stojących dla jezior-zbiorników ze zlewni Górnej Noteci, CENTRALNY PROGRAM BADAŃ ROZWOJOWYCH 10.8.8.2A.73.02,1986-1990, kierownik merytoryczny pracy.
 4. Wykorzystanie metod modelowania ekonometrycznego dla określenia stopnia degradacji środowiska naturalnego regionu Chojnicko-Tucholskiego, CENTRALNY PROGRAM BADAŃ PODSTAWOWYCH 04.10.01.03. 03., 1986-1990, kierownik merytoryczny programu.
 5. Optymalizacja gospodarki wodnej i chowu ryb w warunkach pogarszającego się stanu środowisk. RESORTOWY PROGRAM BADAŃ ROZWOJOWYCH RPBR-II-20.1986-1990, kierownik merytoryczny programu.
 6. Opracowanie modelu strefy ochronnej ujęcia wody dla Bydgoszczy BZ-67/88, ATR, Bydgoszcz 1988 (wszelkie prawa zastrzeżone)
 7. Ocena stopnia degradacji wód regionu bydgoskiego, BRz-6/89, ATR, Bydgoszcz 1989
 8. Ekonomiczne uwarunkowania i skutki degradacji wód jezior zróżnicowanych typologicznie i terytorialnie, BP 58/90, Ministerstwo edukacji narodowej, Warszawa 1990
 9. Taksonomiczna analiza porównawcza jakości ekosystemów wodnych na terenie Borów Tucholskich, BS-72/91, ATR, Bydgoszcz 1991
 10. Badania technologiczne – ustalenie sposobu oczyszczania wód używanych do produkcji w Kombinacie Cementowo- Wapiennym Bielawy, BZ-7/91, ATR, Bydgoszcz 1991
 11. Charakterystyka i ocena jakości wybranych jezior Pojezierza Pomorskiego i Kujawskiego z uwzględnieniem J. Charzykowskiego, BZ-17/91, ATR, Bydgoszcz 1991
 12. Strefa ochronna ujęcia wody z rzeki Brdy dla m. Bydgoszczy z uwzględnieniem Zalewu koronowskiego, BZ-19/91, ATR, Bydgoszcz 1991(wszelkie prawa zastrzeżone)
 13. Modelowanie wydajności Połowowej w jeziorach, w świetle eutrofizacji negatywnej wybranych jezior regionu bydgoskiego, BW 108/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 14. Społeczno – ekonomiczne czynniki wpływające na stopień podwyższenia efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych, BW 109/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 15. Mechanizmy i dynamika zmian fitoplanktonu w jeziorze Charzykowskim w latach 1987-1990, BW 110/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 16. Ekonomiczne problemy degradacji wód jeziornych, BW 111/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 17. Ekonomiczne uwarunkowania i skutki degradacji wód jeziornych zróżnicowanych typologicznie i terytorialnie, BS 73/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 18. Taksonomiczna analiza porównawcza jakości ekosystemów wodnych na terenie Borów Tucholskich, BS 72/91, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1991
 19. Ocena przemian jakości wód i ich wpływ na gospodarkę rybacką zlewni rolniczej w warunkach pogarszającego się stanu środowiska. PROGRAM BADAŃ RESORTOWYCH 28/91, 1991, kierownik merytoryczny programu.
 20. System limnometrycznego wielowymiarowego modelowania w ocenie i analizie jakości wód stojących w warunkach zmieniającej się polityki ochrony środowiska. PROGRAM BADAN RESORTOWYCH 27/91,1991, kierownik merytoryczny programu.
 21. Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich dla potrzeb samorządów gminnych, PROJEKT BADAWCZY -507969101, PB 1041/5/91 (GRANT) finansowany przez KBN, 1991 -1994, kierownik merytoryczny projektu.
 22. Badania nad przepływem nutrientów w ramach zlewni eksperymentalnej w relacji z użytkowaniem zwłaszcza antropogenicznym, PROJEKT BADAWCZY -660058102 (GRANT), PB 0144/S4/92 finansowany przez KBN, 1991-1994, kierownik merytoryczny projektu.
 23. Ocena wybranych elementów środowiska przyrodniczego regionu bydgoskiego w świetle zmian jakości wód, BS 24/92, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1992
 24. Charakterystyka i ocena jakości Jeziora Charzykowskiego z uwzględnieniem Strugi Siedmiu Jezior oraz Zalewu Koronowskiego, BZ-40/92, ATR, Bydgoszcz 1992
 25. Badania monitoringowe wód i osadów dennych jezior Zaborskiego parku Krajobrazowego, BZ 80/93, Urząd Wojewódzki Bydgoszczy, 1993-1994
 26. Analiza i prognoza stanu degradacji wód Zalewu Koronowskiego przy zastosowaniu wybranych metod ekonomiczno-ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego sposobu zagospodarowania zlewni, PROJEKT BADAWCZY - 0144/S4/93 (GRANT) finansowany przez KBN, 1993-1995, kierownik merytoryczny projektu.
 27. Określenie współzależności pomiędzy elementami budownictwa w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i użytych materiałów a walorami środowiska przyrodniczo-chronionych, PROJEKT BADAWCZY -4S40101305 (GRANT), PB 00005/S4/93 finansowany przez KBN, 1993-1995, kierownik merytoryczny części ekologicznej projektu.
 28. Ocena stanu zagrożeń ekosystemów wodnych i gleb oraz modelowanie środowiska przyrodniczego, BW 29/94, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1994-2000
 29. Studium gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Noteci w granicach województwa bydgoskiego, TWIG/1/12/94, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 1994-95
 30. Zagospodarowanie strefy ochrony sanitarnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” w Bydgoszczy, BZ-55/94, ATR, Bydgoszcz 1994-99
 31. Monitoring wybranych jezior Tucholskiego parku krajobrazowego, BZ 39/95, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1995
 32. Studium gospodarki wodno – ściekowej w zlewniach osobnych zbiorników wodnych w obszarze Bydgoszczy, plan rekultywacji i zagospodarowania, BZ 50/95, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 1995
 33. Optymalizacja systemu oceny agroekologicznego funkcjonowania gospodarki wodnej w zlewniach obszarów chronionych, PROJEKT BADAWCZY-P06H05108 (GRANT), PB 814/P06/95 finansowany przez KBN, 1995-1997, kierownik merytoryczny grantu.
 34. Koncepcja ekologiczno – techniczna zlewni Zalewu Koronowskiego, praca badawczo wdrożeniowa finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1995-1999, kierownik merytoryczny projektu
 35. Studium zagospodarowania i rekultywacji terenów „Białe Morza” w Inowrocławiu, praca badawczo wdrożeniowa finansowana przez UM w Inowrocławiu, 1995-1999, kierownik merytoryczny projektu
 36. Kompleksowe badania oraz wybór ochrony i rekultywacji jeziora Czarnego, BZ 14/96, Urząd Miejski Włocławek, 1996
 37. Studium rozpoznawcze sposobu rekultywacji Jeziora Gopła z uwzględnieniem wymogów Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego, BZ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 1996
 38. Operat wodno – prawny, rekultywacja Zatoki przy „Mysiej Wieży”, „Ekosystem, Zakład usługowo – badawczy, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz,”, BZ Urząd Miasta i Gminy w Kruszwicy, kierownik merytoryczny projektu, 1996
 39. Zaopiniowanie dokumentacji technicznej rekultywacji Zatoki przy „Mysiej Wieży” na Jeziorze Gopło w Kruszwicy, „Ekosystem, Zakład usługowo – badawczy, ul. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz,”, BZ Urząd Miasta i Gminy w Kruszwicy, kierownik merytoryczny projektu, 1996
 40. Ocena stanu wybranych jezior Wdeckiego Parku Krajobrazowego, BZ 32/97, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997
 41. Wykonanie opracowania pod nazwą Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza Jezioro Gopło – Mielnica, Jezioro Skulskie w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Kujawsko – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bydgoszczy, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 1998
 42. Ścieżka ekologiczna „Mare Pollonarum”, Kujawsko – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bydgoszczy, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 1998
 43. Prace badawczo - studialne wraz z diagnozą stanu istniejącego systemu hydrograficznego na terenie miasta Bydgoszczy i opracowanie opinii naukowej dotyczącej propozycji zagospodarowania systemu hydrograficznego, BZ Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT, kierownik merytoryczny projektu, 1998
 44. Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko istniejącego składowiska odpadów dla miasta i gminy Koronowo, miejscowości Srebrnica, BZ Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka HABITAT, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2000
 45. Strategia rozwoju gmin w świetle polityki proekologicznej, 0080/H02/01 (GRANT) finansowany przez KBN, 2001-2004, kierownik merytoryczny projektu.
 46. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze, prognozy oraz zarządzanie środowiskiem, BS 32/2001, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001-2005
 47. Ocena i kwantyfikacja stanu środowiska przyrodniczego, BW 21/2001, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001-2004
 48. Powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu bydgoskiego na lata 2004-2007 z perspektywa na lata 2008-2011, BZ 5/2003, Starostwo bydgoskie, 2003
 49. Powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu mogileńskiego na lata 2004-2007 z perspektywa na lata 2008-2011, BZ 7/2003, Starostwo mogileńskie, 2003
 50. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, UTP, Bydgoszcz 2004
 51. Plany gospodarki odpadami jako składowa programów ochrony środowiska, S. Borsuk, K. Bzdawka, B. Kowalewski, w Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bydgoszcz 2004
 52. Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska, S. Borsuk, C. Kościelak, B. Kowalewski, w Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bydgoszcz 2004
 53. Środowisko przyrodnicze stymulatorem w tworzeniu produktu agroturystycznego (na przykładzie powiatu tucholskiego), J. Cichowska, S. Borsuk, w Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bydgoszcz 2004
 54. Gminny program ochrony środowiska i gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Białe Błota na lata 2004-2007 z perspektywa na lata 2008-2011, BZ 2/2004, Gmina Białe Błota, 2004
 55. Gminny program ochrony środowiska i gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Osielsko na lata 2004-2007 z perspektywa na lata 2008-2011, BZ 3/2004, Gmina Osielsko, 2004
 56. Opinia w sprawie utworzenia jednostki rehabilitacyjno – leczniczej w miejscowości Tleń charakteryzującej się wyjątkowo korzystnymi warunkami przyrodniczo – klimatycznymi, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, ATR, Bydgoszcz 2005
 57. Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wsparcie finansowe firm: Zakłady mięsne „VIOLA”- Lniano, Zakłady mięsne „Mirosław Gzella” – Osie, Promar Spółka z. o o - Bydgoszcz, Zakłady przetwórstwa mięsnego- Niewieścin, Bydgoszcz 2005
 58. Ochrona wód w Programie Ochrony Środowiska województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2003-2010, w Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bydgoszcz 2005
 59. Stan aktualny i w perspektywie wdrożenia ramowej Dyrektywy Wodnej Zlewni Rzeki Wdy, w Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze – prognozy, zbiór rozpraw pod red. Stanisława Borsuka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bydgoszcz 2005
 60. Koncepcja zagospodarowania przyrodniczego (w tym rekultywacja wód) terenów otaczających Pałac Wilanowski, UTP, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2006
 61. „Skład chemiczny wody i osadów dennych Zbiornika Żur”, kierownik merytoryczny, 2006
 62. Raport z badań miąższości osadów dennych zalegających w korycie rzeki Wdy w obrębie miejscowości Tleń”, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2007
 63. Raport w sprawie zamierzonego usunięcia części warstwy osadów dennych zalegających w korycie rzeki Wdy w obrębie miejscowości Tleń. S. Borsuk, T. Żakowski, 2007
 64. Programy Ramowe dla Specjalności Odnawialne Źródła Energii, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2007
 65. Programy Ramowe dla Specjalności Inżynieria Środowiska, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2007
 66. Programy Ramowe dla Studiów Podyplomowych Odnawialne Źródła Energii , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2007
 67. Programy Ramowe dla Studiów Podyplomowych Inżynieria Środowiska, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2007
 68. Badania nad wykorzystaniem naturalnych osadów dennych jako bazowych oraz wiążących materiałów dla potrzeb wytwarzania paliw ekologicznych, 2009, kierownik merytoryczny projektu.
 69. Zastosowanie osadów dennych jako odnawialnego paliwa ekologicznego, (złożony) 2009, kierownik merytoryczny projektu.
 70. Wykorzystanie naturalnych osadów dennych w powiązaniu z biokomponentami jako alternatywnego źródła energii, (złożony) 2009, kierownik merytoryczny projektu.
 71. Baza danych o możliwościach energetyki ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Świeckiego, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat , Bydgoszcz 2009
 72. Koncepcja zagospodarowania Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy pod kątem potrzeb Turystycznych, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat , Bydgoszcz 2009
 73. Borsuk S., Grosman-Januchowska M., Krysztofiak A. ,,Zalew Koronowski jako cenny zakątek województwa kujawsko-pomorskiego,, Instytut Wydawniczy "Habitat", Bydgoszcz 2010, s.32
 74. Zestawienie wyników badań nad fermentacyjnym odzyskiem biogazu z osadów dennych, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2010
 75. Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi na terenie powiatu świeckiego, BZ Starostwo Powiatowe Świecie, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2010\
 76. Badania nad wykorzystaniem naturalnych osadów dennych jako bazowych oraz wiążących materiałów dla biokomponentów na potrzeby wytwarzania alternatywnego źródła energii (biomasy), (złożony) Bydgoszcz 2010, kierownik merytoryczny projektu.
 77. Koncepcja wykorzystania osadów dennych dla celów energetycznych (maszynopis), Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2010
 78. Koncepcja i cześć merytoryczna Wyższej Szkoły Zarządzania i Gospodarowania Energią Odnawialną, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, kierownik merytoryczny projektu, Bydgoszcz 2010
 79. Program zagospodarowania zbiorników wodnych miasta Bydgoszczy część 1,2,3,4, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2011
 80. Obszar Funkcjonalny Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego -
 81. Północ, im. Jana Pawła II, Przyroda. Kultura- Krajobraz- Wypoczynek część 1,2, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat , Bydgoszcz 2011
 82. Program rewitalizacji doliny Prądzkiej Strugi (Flis Południowy) wraz z koncepcją rekonstrukcji młyna wodnego do celów rekreacyjnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (z uwzględnieniem MEW), , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2011
 83. Koncepcja zagospodarowania niezabudowanych terenów w Fordonie na potrzeby Miejsko-Uczelnianego Terenowego ośrodka Innowacyjności im. Jana Pawła II, , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2011
 84. Katalog Pomników Przyrody Borów Tucholskich, , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2011
 85. Naturalny Osad Denny (NOD) jako potencjalne źródło energii odnawialnej – przyszłość energetyczna kraju w dobie kryzysu energetycznego (złożony), Bydgoszcz 2011, Kierownik merytoryczny projektu.
 86. Ocena oddziaływania na ptaki planowanej Farmy Wiatrowej Sobków w województwie świętokrzyskim, Roczny monitoring awifauny 2010/2011 – Raport końcowy, BZ Sobkowskie Farmy Wiatrowe Spółka z. o o, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2012
 87. Naturalny Osad Denny (NOD) potencjalne źródło energii odnawialnej – przyszłość energetyczna kraju w dobie kryzysu energetycznego, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2012
 88. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świekatowo (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Warlubie) na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019, , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2012
 89. Naturalny Osad Denny (NOD) jako potencjalne źródło ekologicznej energii odnawialnej, (publikacja) Bydgoszcz 2013, Dział Wydawniczy UTP w Bydgoszczy, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Monografia pod redakcją Mariana Granopsa.
 90. Naturalny Osad Denny (NOD) - potencjalne źródło energii odnawialnej w dobie kryzysu energetycznego (monografia złożona do druku), Bydgoszcz 2013, Dział Wydawniczy UTP w Bydgoszczy
 91. Opinia dotycząca Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Eksploatacja złoża piasków i piasków ze żwirem Tątławki – Pole A”, , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2013
 92. Opinia w sprawie naruszenia walorów przyrodniczych na terenie działki nr 554/20 w Łęczyńskiej Hucie, gm. Chmielno, obręb ewidencyjny Borzestowska Huta, , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka Habitat, Bydgoszcz 2013
 93. Ekologiczno – geochemiczny system oceny jakości wód jeziornych – (Problemy, Metodologia, Modelowanie), (monografia złożona do druku) 2013, Dział Wydawniczy UTP w Bydgoszczy
 94. „Określenie objętości osadów dennych zalegających u ujścia rzeki Prusiny, kierownik merytoryczny, 2016
 95. „Sprawozdanie z badań Naturalnych Osadów Dennych (NOD) jako środka polepszającego jakość gleby”, Instytut Upraw, Nawożenia i gleboznawstwa Puławy, fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, 2018
 96. „Wytwarzanie ekologicznego biopaliwa z Naturalnych Osadów Dennych (NOD) w połączeniu z biokomponentami w oparciu o technologie sprzyjające środowisku” grant unijny województwa kujawsko -pomorskiego, kierownik merytoryczny, lata 2018-2019:
 97. „Badania i analiza Naturalnych Osadów Dennych (NOD), ze zbiorników wodnych: Zalew Żurski, Koronowski i Włocławski”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Bioelektrownia Buczek, 2018
 98. „Badania i analiza Naturalnych Osadów Dennych (NOD), ze zbiorników wodnych: Zalew Żurski, Koronowski i Włocławski wraz z biokomponentami (kiszonka, poferment z zakładów tłuszczowych”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Bioelektrownia Buczek, 2018
 99. „Badania i analiza Naturalnych Osadów Dennych (NOD), ze zbiornika Zalew Żurski,”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Bioelektrownia Buczek, 2019
 100. Badania i analiza Naturalnych Osadów Dennych (NOD), ze zbiornika Zalew Żurski wraz z biokomponentami , Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Bioelektrownia Buczek, 2019
 101. „Badanie akwenów wodnych: Zalew Żurski, Koronowski i Włocławski na potrzeby batymetrii, wielkości zalegania Naturalnych Osadów Dennych (NOD), wielkości napływu NOD w skali roku, oznaczenie mis jeziornych, określenie najgłębszych miejsc mis jeziornych (głęboczków) oraz wielkości zalegania osadów.”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Revers Sp. z o.o., 2019
 102. „Opinia techniczna – Ocena przydatności urządzeń refulacyjnych na potrzeby wydobycia Naturalnych Osadów Dennych (NOD) na potrzeby biogazowni oraz ich magazynowania”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Revers Sp. z o.o., 2019
 103. „Analiza prawna biogazowania osadów dennych (NOD) na tle strategi ekologicznej Polski i Unii Europejskiej”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Fijałkowska , 2019
 104. „Analiza zapotrzebowania rynku na biogazowanie wykorzystujące energetyczne Naturalne Osady Denne (NOD)”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, FEN eco Paweł Stopiński, 2019
 105. „Analiza ekologiczno – biologiczna stwierdzająca przydatność Naturalnych Osadów Dennych (NOD) do biogazowania”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, FEN eco Paweł Stopiński, 2019
 106. „Analiza efektywności wykorzystania potencjału energetycznego Naturalnych Osadów Dennych (NOD) poprzez ich biogazowanie”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, FEN eco Paweł Stopiński, 2019
 107. „Prace wodne i podwodne w następujących akwenach wodnych: Zalew Żurski w okolicach ujścia rzeki Ryszki, Jezioro Muksza wraz z dopływem rzeki Kłonnica”, kierownik merytoryczny, 2019
 108. „Badania właściwości fizycznych, chemicznych i składu mineralogicznego surowców do produkcji granulowanych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych oraz końcowego produktu jakim jest środek poprawiający właściwości gleb na bazie osadów dennych”, kierownik merytoryczny, 2019
 109. „Analiza prawna i ekonomiczna projektu pn. Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych”, kierownik merytoryczny, 2019
 110. „Analiza technologiczna i ekologiczna projektu pn. Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych”, kierownik merytoryczny, 2019
 111. „Badania procesowo – aparaturowe związane z opracowaniem dokumentacji technologicznej wytwarzania środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych – Teoretyczne i laboratoryjne podstawy bezciśnieniowej talerzowej granulacji naturalnych osadów dennych (NOD)”, kierownik merytoryczny, 2019

 

 

Opracowania technologiczne

 1. „Dokumentacja mobilnej biogazownii osadów dennych (NOD) o łącznej mocy do 0,5MWt”, Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka „Habitat”, BLC Biogas Sp. z o.o., 2019
 2. „Badania procesowo – aparaturowe związane z opracowaniem dokumentacji technologicznej wytwarzania środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych – technologia”, „Badania procesowo – aparaturowe związane z opracowaniem dokumentacji technologicznej wytwarzania środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych
Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"