Cele statutowe

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie:

a) teoretycznych i empirycznych badań ekologicznych, hydrobiologicznych i innych związanych z degradacją środowiska naturalnego,

b) programów badawczych,

c) opracowywanie opinii, analiz, ekspertyz, prognoz itp.,

d) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

e) wystaw,

f) konferencji naukowych, wykładów i seminariów, imprez, spotkań i konkursów,

g) kursów, szkoleń, targów i wystaw oraz obozów specjalistycznych,

h) terenowych punktów i stacji badawczych,

i) forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi technologiami w dziedzinie ochrony środowiska człowieka,

j) edukacji proekologicznej wśród młodzieży i studentów,

k) działalności informacyjnej, wydawniczej, popularyzatorskiej,

l) działalności naukowo - wdrożeniowej oraz inwestycyjnej w zakresie przeciwdziałania degradacji środowiska oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,

m) działalności naukowo - wdrożeniowej oraz inwestycyjnej w dziedzinie turystki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i ekoturystyki.

2. prowadzenie działań w zakresie:

a) tworzenia programów przeciwdziałania degradacji środowiska,

b) konsultacji dla podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych oraz jednostek edukacyjnych,

c) informacji i poradnictwa indywidualnego dotyczącego ochrony środowiska naturalnego człowieka i wykorzystywania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

3. współpracę z instytucjami i podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony środowiska oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

4. wspieranie działalności innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w zakresie związanym z realizacją tych celów.

5. uczestnictwo w organizacjach lokalnych i międzynarodowych.

6. obejmowanie lub nabywanie udziałów w spółkach prawa handlowego.

7. nawiązywanie współpracy, tworzenie porozumień, zawiązywanie konsorcjów z innymi podmiotami prawa, w tym także prowadzącymi działalność gospodarczą.

Nasi Partnerzy:


Fundacja "HABITAT"